در ۲۱ ژوئن سال ۱۹۵۱، دست انگلیس از پالایشگاه آبادان که در آن زمان و در نوع خود، بزرگترین پالایشگاه نفت در جهان بود کوتاه شد.