مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک گفت: آثار خروج از رکود به مرور خود را نشان می دهد؛ بنابراین ممکن است جامعه حس کند اتفاق خاص و ویژه ای نیفتاده، اما در طول زمان خروج از رکود خود را نشان می دهد.