امام جمعه تبریز با بیان اینکه، اصحاب رسانه معمار فکری جامعه هستند، گفت: خبرنگار نسبت به سایر اعضای جامعه باید از هر لحاظ تقدم داشته، مشکلات جامعه را منعکس و به موقع اطلاع رسانی کند.