محمدعلی نجفی گزینه پیشنهادی شهرداری تهران در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته است: