یک رسانه بریتانیایی گزارشی از مردم ایران تهیه کرده است.