ناصر شمس سرپرست دانشگاه فنی و حرفه‌ای در مراسم رونمایی از سامانه تبدیل وضعیت حق التدریس‌های دانشگاه فنی و حرفهای اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه طرحی داده اند که مربوط به ساماندهی حق التدریس‌ها است در سال ۸۴ زمانی که دانشگاه فنی حرفه‌ای به وزارت علوم منتقل شد و افرادی که به عنوان حق التدریس مشغول بودن متاسفانه این طرح شامل این افراد نمی‌شود