مأمور پلیسی هنگام مشاهده زنی که در حال سرقت از یک فروشگاه بود پول کالای سرقتی را پرداخت کرد تا این زن به زندان نرود.