کارشناس داوری ایران بر این عقیده است که گل وحید امیری در شرایط آفساید به ثمر رسیده است.