پیدا شدن خفاش دو سر در برزیل که پدیده‌ای نادر در تاریخ علم جانورشناسی به شمار می‌رود.